Logo

GDPR

Obsahem této stránky jsou:
1. Zásady ochrany osobních údajů MS Rájec – Ráječko z.s.
2. Zásady ochrany osobních údajů MS Lenčov z.s.

Zásady ochrany osobních údajů MS Rájec – Ráječko z.s.

Informace o právech subjektů údajů v souladu s nařízením GDPR

 

Myslivecké sdružení Rájec – Ráječko z.s., IČ: 65338723, se sídlem
Erbenova 428, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 3261, zastoupená předsedou spolku panem Lubomírem Martinkem (dále jen jako Organizace)

 

Považujeme ochranu a důvěrnost osobních údajů svých členů ale i třetích osob za velmi důležitou. V tomto ohledu Vás, chceme coby správce osobních údajů informovat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme, k čemu je využíváme a na základě jaké legislativy tak činíme.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zjm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ)), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)). Úplné znění GDPR je k dispozici na webové adrese https://gdpr-info.eu/.

 

Nařízení GDPR naší Organizaci ukládá, jako správci osobních údajů, aby zejména informovala naše členy a další osoby, kterých se týká zpracování osobních údajů, o shromažďování, zpracování a využívání údajů a upozornila je na jejich práva v této oblasti. Informujeme Vás tedy o Vašich obecných právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2. Zpracování osobních údajů

Obvykle poskytujete naší Organizaci následující základní osobní údaje:

 

 

Tyto údaje jsou nezbytné pro naši Organizaci, jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se na naši Organizaci vztahují.

 

Dále poskytujete následující osobní údaje:

 

a další

 

 

Svoje osobní údaje můžete aktuálně měnit osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@msrajec-rajecko.cz kdykoli po dostatečné identifikaci.

 

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR a je nezbytné pro plnění právních a smluvních povinností, které se na naši Organizaci vztahují.

 

Doba uložení

Vaše osobní údaje se archivují po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností, které se na naši Organizaci vztahují. Archivační doby se běžně pohybují od tří do deseti let.

 

Poskytování osobních údajů

Na vyžádání soudních či správních orgánu poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

 

Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

Naše Organizace používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují výlučně na pokyn naší Organizace a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby, nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.

 

Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečností opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

Vaše práva

7.1 Právo na informace, Článek 15 GDPR

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

 

7.2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat písemné podepsané odvolání souhlasu poštou na adresu Organizace. Odvolání souhlasu není účinné ve vztahu údajům, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se na naši Organizaci vztahují

 

7.3 Právo na opravu, Článek 16 GDPR

Pokud Vaše údaje uložené u naší Organizace nejsou přesné či správné, můžete je nechat opravit či doplnit naší Obcí.

 

7.4 Právo na výmaz a omezení zpracování, Článek 17 GDPR

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovaných naší Obcí. K výmazu svých osobních údajů postačuje zaslat písemné podepsanou žádost poštou na adresu Organizace. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno. 

Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchování nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uschování, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

 

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů, Článek 20 GDPR

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 

8.   Právo podat stížnost u dozorového úřadu, Článek 77 GDPR

Při stížnostech se obraťte písemnou formou na adresu našíOrganizace. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Máte právo podat stížnost také u dozorového úřadu Unie nebo členského státu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Kontaktní informace příslušných dozorových úřadů lze dohledat na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

9. Právo vznést námitku, Článek 21 GDPR

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu (viz Článek 6, odst. 1 písm. e), f) nařízení GDPR). Pokud vznesete námitku, ověříme, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustíme od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

 

10. Fotografie a videozáznamy 

Organizace zveřejňuje fotografie a videozáznamy z akcí pořádaných nebo spolupořádaných Obcí v tisku, v elektronických médiích, na svých webových a jiných stránkách v síti Internet, ve sdělovacích prostředcích apod. Na pořízených a zveřejněných fotografiích a videozáznamech může být zobrazena Vaše podoba a hlas a další projevy osobnosti člověka či Vašich dětí. Vždy usilujeme o to, aby nebylo možné určit totožnost, a nechceme jakkoli zasahovat do Vašeho soukromí. Pokud máte přes uvedené zájem, můžete od nás požadovat informace o fotografiích a videozáznamech uložených u nás, o jejich původu, o způsobu, kterým byly zveřejněny a máte právo žádat o omezení zveřejnění, na výmaz nebo odstranění fotografie či videozáznamu.  K vyřízení postačuje zaslat písemnou žádost poštou na adresu Organizace.            

 

Na dotazy vznesené elektronicky odpoví Organizace také elektronicky, pokud jste ve svém dotazu nepožádali jinou formu. Informace a oznámení ve vztahu k GDPR jsou poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je Organizace oprávněna požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají okamžitě, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat během jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti s uvedením důvodů prodlení. Pokud nebudeme na Vaši žádost reagovat, budeme Vás o tom informovat v též lhůtě od obdržení Vaší žádosti, přičemž uvede relevantní důvody a upozorní Vás na možnost podat stížnost k dozorovému úřadu nebo příslušnému soudu.

 

 

V Ráječku dne 25. května 2018

 

 

Za Myslivecké sdružení Rájec – Ráječko, z.s.
Lubomír Martinek předseda spolku

 

 

 

 

 


Zásady ochrany osobních údajů MS Lenčov z.s.

Informace o právech subjektů údajů v souladu s nařízením GDPR

 

Myslivecké sdružení Lenčov z.s., IČ: 47886561 , se sídlem
Erbenova 428, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.
L 3273, zastoupená předsedou spolku panem Danielem Matalem (dále jen jako Organizace)

 

Považujeme ochranu a důvěrnost osobních údajů svých členů ale i třetích osob za velmi důležitou. V tomto ohledu Vás, chceme coby správce osobních údajů informovat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme, k čemu je využíváme a na základě jaké legislativy tak činíme.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zjm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ)), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)). Úplné znění GDPR je k dispozici na webové adrese https://gdpr-info.eu/.

 

Nařízení GDPR naší Organizaci ukládá, jako správci osobních údajů, aby zejména informovala naše členy a další osoby, kterých se týká zpracování osobních údajů, o shromažďování, zpracování a využívání údajů a upozornila je na jejich práva v této oblasti. Informujeme Vás tedy o Vašich obecných právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

  1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

  1. Zpracování osobních údajů

Obvykle poskytujete naší Organizaci následující základní osobní údaje:

 

 

Tyto údaje jsou nezbytné pro naši Organizaci, jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se na naši Organizaci vztahují.

 

Dále poskytujete následující osobní údaje:

 

a další

 

 

Svoje osobní údaje můžete aktuálně měnit osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@msrajec-rajecko.cz kdykoli po dostatečné identifikaci.

 

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR a je nezbytné pro plnění právních a smluvních povinností, které se na naši Organizaci vztahují.

 

  1. Doba uložení

Vaše osobní údaje se archivují po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností, které se na naši Organizaci vztahují. Archivační doby se běžně pohybují od tří do deseti let.

 

  1. Poskytování osobních údajů

Na vyžádání soudních či správních orgánu poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

 

  1. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

Naše Organizace používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují výlučně na pokyn naší Organizace a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby, nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.

 

  1. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečností opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

  1. Vaše práva

7.1 Právo na informace, Článek 15 GDPR

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

 

7.2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat písemné podepsané odvolání souhlasu poštou na adresu Organizace. Odvolání souhlasu není účinné ve vztahu údajům, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se na naši Organizaci vztahují

 

7.3 Právo na opravu, Článek 16 GDPR

Pokud Vaše údaje uložené u naší Organizace nejsou přesné či správné, můžete je nechat opravit či doplnit naší Obcí.

 

7.4 Právo na výmaz a omezení zpracování, Článek 17 GDPR

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovaných naší Obcí. K výmazu svých osobních údajů postačuje zaslat písemné podepsanou žádost poštou na adresu Organizace. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno. 

Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchování nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uschování, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

 

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů, Článek 20 GDPR

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 

  1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, Článek 77 GDPR

Při stížnostech se obraťte písemnou formou na adresu našíOrganizace. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Máte právo podat stížnost také u dozorového úřadu Unie nebo členského státu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Kontaktní informace příslušných dozorových úřadů lze dohledat na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

  1. Právo vznést námitku, Článek 21 GDPR

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu (viz Článek 6, odst. 1 písm. e), f) nařízení GDPR). Pokud vznesete námitku, ověříme, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustíme od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

 

  1. Fotografie a videozáznamy

Organizace zveřejňuje fotografie a videozáznamy z akcí pořádaných nebo spolupořádaných Obcí v tisku, v elektronických médiích, na svých webových a jiných stránkách v síti Internet, ve sdělovacích prostředcích apod. Na pořízených a zveřejněných fotografiích a videozáznamech může být zobrazena Vaše podoba a hlas a další projevy osobnosti člověka či Vašich dětí. Vždy usilujeme o to, aby nebylo možné určit totožnost, a nechceme jakkoli zasahovat do Vašeho soukromí. Pokud máte přes uvedené zájem, můžete od nás požadovat informace o fotografiích a videozáznamech uložených u nás, o jejich původu, o způsobu, kterým byly zveřejněny a máte právo žádat o omezení zveřejnění, na výmaz nebo odstranění fotografie či videozáznamu.  K vyřízení postačuje zaslat písemnou žádost poštou na adresu Organizace.            

 

Na dotazy vznesené elektronicky odpoví Organizace také elektronicky, pokud jste ve svém dotazu nepožádali jinou formu. Informace a oznámení ve vztahu k GDPR jsou poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je Organizace oprávněna požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají okamžitě, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat během jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti s uvedením důvodů prodlení. Pokud nebudeme na Vaši žádost reagovat, budeme Vás o tom informovat v též lhůtě od obdržení Vaší žádosti, přičemž uvede relevantní důvody a upozorní Vás na možnost podat stížnost k dozorovému úřadu nebo příslušnému soudu.

 

 

V Ráječku dne 25. května 2018

 

Za Myslivecké sdružení Lenčov, z.s.
Daniel Matal předseda spolku

Copyright (c) 2021
Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, o. s.
K 20.09.2021 03:06:07 napočítáno 113228 přístupů.

GDPR: Naše zásady ochrany osobních údajů
MS Rájec-Ráječko

Nejbližší akce

 Momentálně není naplánovaná žádná akce

Nejbližší schůze

 Momentálně není naplánovaná žádná schůze


Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko, zapsaný spolek
IČO: 65338723

Erbenova 428
Rájec-Jestřebí 679 02

info@msrajec-rajecko.cz

GDPR:

Naše zásady ochrany osobních údajůMS Rájec-Ráječko
Počítáno od 2/2015
Petr Hartl